رفع پیگمان های ( لک ها ) سطحی با لیزر Alexanrite
  • رفع پیگمانتاسیون­های سطحی برای پوست­های درجه I تا III می­تواند انجام شود.
  • توانایی منبع نوری لیزر در جهت کاهش ضایعات پیگمانه بر اساس فتوترمولیز انتحابی میباشد.
  • تخریب گرمایی در بافت هدف (ملانین ) رخ می دهد.
  • برای رفع کامل پیگمان­ها به 1 تا 2 جلسه درمان (با فاصله­ ی یک ماه) نیاز است.
  • پنج تا هفت روز بعد از درمان، یک لایه­ ی پوست جدا می­شود که بعد از این باید از ضدآفتاب استفاده شود.